Algemene Voorwaarden – Ulli

 

1  DEFINITIES

Ulli: de onderneming Artec Neval B.V., nader te noemen Ulli, gevestigd op het; Adres:  Stoombootkade 24 / 8701 KA / Bolsward / Netherlands (T: 08877-08877  E: info@ulliphoto.com) en KvK: 57538158 Bank: NL64RABO0102627037
Kunstenaar: de maker van de voor verkoop aangeboden foto, de natuurlijk persoon Ulli Hoogland;
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten van of via Ulli koopt in de galerie of via de via de website www.ulliphoto.com;
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Ulli en de koper ten aanzien van de levering van de producten;
Levering: het moment dat de koper of een derde die handelt namens de koper daadwerkelijk bezit neemt van en controle krijgt over de producten;
Intellectuele eigendomsrechten: alle volledige, wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare aanverwante rechten in de ruimste zin van het woord, waaronder met name wordt verstaan – doch hiertoe niet is beperkt – het volgende (of aanspraken daarop):  auteursrecht, handelsnamen, databaserechten, knowhow en domeinnamen, met inbegrip van eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten, inclusief alle bevoegdheden die de betreffende nationale en internationale voorschriften daaraan kunnen toekennen.
Afmetingen:  S = 30 x 45 cm, M = 40 x 60 cm, L = 60 x 90 cm, XL = 80 x 120 cm en XXL = 100 x 150 cm. 
Open Editions: foto’s die niet gelimiteerd worden verkocht. 
Limited Editions:  de maten X, XL en XXL die gegarandeerd in deze maat uitsluitend in een beperkte oplage worden verkocht. Tenzij anders aangegeven gaat het om 4 afdrukken per maat, naast 2 artist proofs. Dat betekent bijvoorbeeld dat er van de maat XL maximaal 6 afdrukken in omloop zijn. 

 2  TOEPASSINGSGEBIED 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan, offertes en leveringen van, en overeenkomsten met en betalingen aan Ulli.
2.2. Door het plaatsen van een opdracht, bestelling of aankoop gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden. 

3. EXCLUSIVITEIT, KWALITEIT & PRIJS
3.1 De koper die een Limited Edition aanschaft, verkrijgt een lichtwerk dat in een exclusieve oplage wordt verkocht. De verkoper garandeert dat van dit lichtwerk in deze maat niet meer foto’s in omloop worden gebracht als bij de betrokken foto als maximum is aangegeven. Het lichtwerk wordt door Ulli geleverd bij de door verkoper opgegeven bezorgadres, in een staat dat deze direct opgehangen kan worden, conform de bij de verkoop aangegeven wijze van inlijsten. 
3.2. De koper die een Open Edition aanschaft, verkrijgt een lichtwerk dat niet gelimiteerd verkocht mag worden. Het lichtwerk wordt door Ulli geleverd bij de door verkoper opgegeven bezorgadres, conform de bij de verkoop aangegeven wijze van printen. 
3.3. De standaardmethode voor het vermelden van prijzen is in euro’s (€). De prijzen van de producten vermeld op de website van Ulli zijn inclusief btw en overige overheidsheffingen en inclusief verzendkosten en/of andere transportkosten in Nederland. Voor verzending naar het buitenland kunnen aanvullende kosten in rekening gebracht worden. Voordat de bestelling wordt voltooid, zal Ulli de totale prijs die de koper moet betalen op haar website weergeven. 

4  AANBOD, AANVAARDING & LEVERING

4.1. De koopovereenkomst tussen Ulli en de koper komt pas tot stand wanneer Ulli een opdracht van de koper schriftelijk per e-mail en uitdrukkelijk heeft aanvaard en uitsluitend als de foto niet is uitverkocht. Offertes van Ulli kunnen enkel worden aanvaard zonder afwijkingen. Alle offertes van Ulli, ongeacht of deze op basis van normale prijzen of speciale aanbiedingen zijn, blijven geldig zolang de voorraad strekt. De koper kan geen rechten ontlenen aan offertes van Ulli. Ulli heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen binnen één week na ontvangst te weigeren. 
4.2. De koper is de volledige koopprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. Levering vindt niet plaats voordat de betaling door Ulli geheel is ontvangen op de overeengekomen wijze. Ulli zal niet gebonden zijn aan overduidelijke fouten of vergissingen in haar offertes. 
4.3. Een door Ulli vermelde leveringsdeadline is slechts een indicatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de deadline definitief is. Levering van de foto geschiedt doordat de koper het product ophaalt in de galerie of meeneemt van een door Ulli aangegeven adres. Levering geschiedt ook doordat Ulli het product in het kader van de overeenkomst door een vervoerder laat bezorgen op het door de koper opgegeven adres.. Op de koper rust een afnameplicht. Indien de koper meer dan één product heeft besteld, is Ulli bevoegd de producten in delen te leveren en gerechtigd betaling te verlangen voor elke gedeeltelijke levering.
4.4. Het risico van verlies, diefstal, vernietiging en/of beschadiging van het product gaat over op de koper op het moment dat de koper, of iemand die handelt namens de koper, deze daadwerkelijk in bezit krijgt. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat Ulli het product voor levering gereed heeft en de koper het product niet volgens overeenkomst afhaalt of meeneemt. Bij niet-afname van de koper komen tevens alle door Ulli in verband met de aanbieding gemaakte kosten en eventuele verder gemaakte kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de koper. Daarnaast is de koper aansprakelijk voor alle schade die Ulli door niet-afname lijdt.
4.5. Indien het product is geleverd, terwijl de koopprijs nog niet volledig ontvangen is, gaat het eigendom van het product pas op de koper over, wanneer deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, uit hoofde van welke overeenkomst met Ulli dan ook, daaronder begrepen de betaling van rente en kosten zoals nader in deze voorwaarden bepaald. De koper wordt geacht het product voor Ulli te houden tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
4.6. Indien de koper voordat de volledige koopprijs van het product aan Ulli is betaald, het product geheel of gedeeltelijk aan derden verpandt of in eigendom tracht over te dragen, is de koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Ulli ter grootte van het nog niet aan galerie Ulli betaalde deel van de koopprijs, onverminderd het recht van Ulli op volledige schadevergoeding. Voorts is koper gehouden aan Ulli gegevens van voornoemde derden te verschaffen.
4.7. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van producten die de koper aan Ulli ter bewerking of reparatie afgeeft, blijft bij de koper, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders wordt bepaald.

5  BETALING

5.1. Ulli vereist betaling van de producten vooraf. Indien hiervan uitdrukkelijk is afgeweken, dient betaling uiterlijk 14 dagen na levering van de producten te zijn geschied, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ulli is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.
5.2.  Reclames over ontvangen facturen moeten binnen 8 dagen na datum van verzending of afgifte van de factuur schriftelijk aan Ulli kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende factuur door koper onvoorwaardelijk is goedgekeurd.
5.3.  Alle betalingen door de koper moeten worden gedaan zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij de tegenvordering van de koper op Ulli door de galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte is vastgesteld. De koper heeft niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. 
5.4. Ulli heeft het recht om vooruitbetaling of betaling a contant te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
5.5. Door het enkele verstrijken van een termijn van 30 dagen na factuurdatum raakt de koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over de verschuldigde bedragen vanaf de datum van verzuim een direct opeisbare rente van 2 % per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Ulli mag voorts verdere leveringen opschorten totdat volledige betaling van alle verschuldigde bedragen is ontvangen.
5.6. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief alle kosten verbonden aan juridische bijstand) die voor Ulli verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het geldende tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.7.  Indien ook na aanmaning betaling binnen de aangezegde andere termijn uitblijft, is Ulli bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring aan koper te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

6  ONTBINDING OVEREENKOMST

6.1. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voorvloeien, alsmede ingeval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is Ulli gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het voldoen aan deze verplichting naar het oordeel van Ulli voldoende zeker is gesteld; en/of
b. elk van de overeenkomsten die Ulli met de koper heeft gesloten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Ulli en zonder dat Ulli tot enige schadevergoeding is gehouden.
6.2. In alle in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Ulli op de koper onmiddellijk en geheel opeisbaar en is Ulli gerechtigd om de betreffende onbetaald gebleven producten terug te vorderen. In dat geval zullen Ulli en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de gebouwen van de koper te betreden teneinde die producten in bezit te nemen teneinde Ulli in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

7  BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ulli conformeert zich aan de privacyverklaring die naast deze algemene voorwaarden van toepassing is tussen koper en Ulli. Ulli behandelt alle persoonsgegevens die zij ontvangt van de koper als persoonlijk en vertrouwelijk. Ulli gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en de betaling en le & vering van de producten. Ulli is ook bevoegd gebruik te maken van de persoonsgegevens voor haar eigen promotieactiviteiten. Ulli zal de persoonsgegevens van de koper niet bekendmaken aan enige derden anders dan partijen betrokken bij de betaling en verzending van de producten.

8  HERROEPING

8.1. De koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de dag van levering van de producten te herroepen. Hiervoor informeert de koper Ulli tijdig per e-mail; of schriftelijk op het bovenstaande adres.  
8.2. Als de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, mag de koper de producten enkel uitpakken of gebruiken voor zover noodzakelijk om te beoordelen of hij of zij het product wil behouden. Gedurende deze periode zal de koper zorgvuldig omgaan met de producten en het verpakkingsmateriaal. 
8.3. De koper dient de producten onverwijld met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking te retourneren. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de koper. Retourzendingen dienen aangetekend verzonden te worden aan het bovenstaande retouradres (Ulli, Stoombootkade 4, 8701 KA Bolsward).
8.4. Indien de koper gebruikmaakt van het herroepingsrecht, zal Ulli de aanschafprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de producten restitueren.
8.5. Ingeval de koper niet handelt in overeenstemming met paragraaf 9.2., of indien de producten anderszins niet in de oorspronkelijke staat worden geretourneerd, is Ulli niet gehouden de aanschafprijs aan de koper te restitueren.

9  GARANTIE

9.1. De koper koopt het product in nieuw staat, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en koper zich dan tevoren op de hoogte dient te stellen van de staat waarin het product zich bevindt. 
9.2. Ingeval de producten niet voldoen aan de redelijke vereisten van de producten, moet de koper dit onverwijld bij Ulli melden, doch in geen geval later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de levering van de producten. Indien de koper niet voldoet aan de bepalingen van deze paragraaf, komt enig recht op terugvordering en/of enige andere mogelijke schadevergoedingsclaim te vervallen.
9.3. Het feit dat een product gebreken vertoont, geeft de koper in geen enkel geval het recht om betaling op te schorten of om dit te verrekenen met het te betalen factuurbedrag voor enige andere producten die aan de koper zijn geleverd.
9.4. Ulli stelt zich tegenover de koper garant voor schade aan het product, optredend tijdens een garantieperiode van 30 dagen, tenzij de koper of een derde op grond van de wet geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de schade. Van een dergelijke aansprakelijkheid van de koper is in ieder geval sprake bij onjuiste of onoordeelkundig behandeling van het product door de koper of door derden. Buiten garantie of aansprakelijkheid van de galerie valt schade ontstaan door of voortvloeiend uit een gebrek aan de inlijsting.
9.5. Eventuele klachten omtrent non-conformiteit van het product dienen op straffe van verval van rechten binnen twee maanden na afname of na het ontstaan van de schade schriftelijk aan galerie Ulli bekend te worden gemaakt.
9.6. Indien tijdig, en met inachtneming van alle bepalingen van de artikelen 10 en 15 is gereclameerd, en naar een redelijke oordeel van Ulli genoegzaam is aangetoond dat het product is beschadigd en dat Ulli daarvoor aansprakelijk is, zal de Ulli het product vervangen of de koopovereenkomst ontbinden. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Ulli terzake van haar verplichtingen jegens de koper volledig zijn gekweten.
9.7. In het geval dat door Ulli aan een product reparatiewerkzaamheden worden verricht, blijft dit product voor risico van de koper. Tot het tijdstip waarop Ulli een product heeft teruggenomen, blijft dit product eveneens voor risico van de koper.

10  EIGENDOM

10.1. Alle aan de koper geleverde artikelen blijven eigendom van Ulli totdat alle door de koper verschuldigde bedragen voor de geleverde of te leveren producten, alsmede alle andere bedragen die de koper is verschuldigd als gevolg van wanbetaling, volledig zijn betaald. 
10.2. Zo lang het eigendom van de producten niet is overgegaan op de koper, is de koper niet bevoegd de producten in onderpand te geven of enige derde er rechten op te verlenen. 
10.3. Zonder afbreuk te doen aan enige bevoegdheden heeft Ulli het recht, zo lang als enige verschuldigde bedragen, waaronder in ieder geval begrepen bedragen die voortvloeien uit leveringen, niet zijn betaald, de geleverde artikelen terug te nemen/op te halen.

11  AANSPRAKELIJKHEID

11.1. In alle gevallen ontstaat aansprakelijkheid van Ulli ten gevolge van het toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van de overeenkomst slechts indien de koper Ulli op rechtsgeldige wijze schriftelijk in gebreke stelt met inachtneming van een redelijke herstelperiode en indien Ulli na die periode toerekenbaar tekort blijft schieten in het nakomen van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten om Ulli in staat te stellen adequaat te reageren.
11.2. Ulli is uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die rechtstreeks voortvloeien uit voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen die haar zijn te verwijten en die rechtstreeks verband houden met de  levering van de producten.
11.3. Elke verplichting tot het betalen van schadevergoeding, op welke grond dan ook, is te allen tijde beperkt tot de overeengekomen aanschafprijs van het product.
11.4. Indien en voor zover uitkering of betaling onder de voorwaarden van voorgaande paragraaf, om welke reden dan ook, niet van toepassing is, zal enige verplichting (juridisch of anderszins) van Ulli tot betaling van een vergoeding zijn beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.   

12  OVERMACHT

12.1. Als Ulli tekortschiet in enige verplichting jegens de koper, kan een dergelijke tekortkoming Ulli niet worden aangerekend ingeval van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. 
12.2. Overmacht omvat (maar is uitdrukkelijk niet beperkt tot) brand, storingen, stakingen georganiseerd door een erkende bond en handelingen of het uitblijven hiervan van overheden, inclusief gemeenten (zoals importbeperkingen). 
12.3. Alle bepalingen van deze paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing op de overmacht van de leveranciers van Ulli en/of enige derden die zijn betrokken bij de productie en de levering van de producten. Alle gevallen van uitblijvende en/of late en/of gebrekkige uitvoering door de in deze bepaling genoemde partijen zal worden beschouwd als overmacht van Ulli.

13  INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en materialen geleverd door Ulli, zijn uitsluitend in handen van Ulli. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de foto’s en het lichtwerk, zijn uitsluitend in handen van de kunstenaar, zijnde de natuurlijk persoon Ulli Hoogland. De koper verkrijgt geen enkele (gebruiks)rechten en/of andere bevoegdheden.
13.2. De koper verklaart op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Ulli of Ulli Hoogland of deze rechten ongeldig te maken en/of het eigendom van deze rechten in gevaar te brengen.
13.3. Het auteursrecht op de foto en lichtwerk behoort bij de kunstenaar en wordt zowel door de kunstenaar als door de galerie uitdrukkelijk voorbehouden.
13.4. Het is de koper niet toegestaan het door hem gekochte product openbaar te maken en/of te reproduceren. Ulli kan bemiddelen tussen kunstenaar en koper indien de koper tot publicatie en/of openbaarmaking van het product wenst over te gaan.

14  VERVALTERMIJN

14.1. Voorzover in deze voorwaarden niet anders wordt bepaald, vervallen vorderingrechten en andere bevoegdheden van de koper met betrekking tot de koop en verkoop van het product jegens de verkoper in ieder geval een jaar nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
14.2. Rechten en bevoegdheden die voor de koper uit de koopovereenkomst met Ulli voortvloeien zijn niet overdraagbaar.

15  VERREKENING

Verrekening door de koper van een vordering van Ulli met een tegenvordering op de galerie is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door de galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

16  OVERIG

16.1. De algemene voorwaarden van de koper, ongeacht de naamgeving en vorm hiervan, worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
16.2. Aanpassingen op deze algemene voorwaarden worden slechts van kracht indien de partijen hier schriftelijk mee instemmen.
16.3. De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal niet de nietigheid van de gehele algemene voorwaarden tot gevolg hebben. In het geval enige bepaling nietig is, zullen de partijen deze in samenspraak vervangen door een rechtsgeldige bepaling op een zodanige wijze dat de strekking van deze algemene voorwaarden van kracht blijft.

17  KLACHTENREGELING

17.1. Ingeval de koper een klacht, vragen over deze algemene voorwaarden en/of andere opmerkingen heeft, kan de koper contact opnemen met Ulli via de contactgegevens vermeld in deze algemene voorwaarden. De koper kan Ulli bereiken per telefoon, via e-mail of per brief.
17.2. Indien de koper een klacht heeft, zal Ulli contact opnemen met de koper binnen 14 (veertien) werkdagen na de ontvangst van de klacht. In alle andere gevallen kan Ulli besluiten – maar is hiertoe niet verplicht – om contact op te nemen met de koper.

18  RECHTSKEUZE

18.1. Op deze algemene voorwaarden en enige overeenkomsten die daarmee verband houden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
18.2. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen zo veel mogelijk in overleg worden opgelost. Elk geschil dat niet door de partijen wordt opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij Ulli besluit gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de koper bij de bevoegde rechter in een andere staat of plaats van vestiging.